ბიზნესის ღირებულების შეფასება

ბიზნესის ღირებულების შეფასება ნიშნავს ბიზნესის მიმდინარე და მომავალი ეკონომიკური ღირებულების განსაზღვრას.

მისი საჭიროება შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით დადგეს, მათ შორის –

  • კომპანიის რეორგანიზაციისას;
  • ფასიანი ქაღალდების გამოშვებისას;
  • წილის სრულად/ნაწილობრივ გასხვისებისას და ა.შ.

ბიზნესის ღირებულების შეფასება დაგეხმარებთ სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღებასა და რისკების დაზღვევაში.