სტუდენტური ოლიმპიადა

სტუდენტური ოლიმპიადა

Cresco Consulting- ის პარტნიურმა ეკატერინე პაპიაშვილმა ჟიურის წევრის სახით მონაწეილეობა მიიღო ა(ა)იპ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის CIMA-ის პარტნიორობით ჩაატარებულ სტუდენტურ ოლიმპიადაში “ფინანსური ანგარიშგებაში, დაბეგვრაში და მმართველობით აღრიცხვაში 2019”.

BPN.ge