ფინანსური მენეჯმენტის აუთსორსი

ფინანსური მენეჯმენტის აუთსორსი გულისხმობს ყოველდღიურ მონაწილეობას თქვენს საქმიანობაში და ყველა ფინანსური პროცესის ზედამხედველობას. თქვენ ფაქტობრივად კომპანიაში გეყოლებათ ფინანსური მენეჯერი, რომელიც სისტემატურად გააკონტროლებს ფულადი სახსრების მოძრაობას, უზრუნველყოფს ფულის ეფექტურ მართვას, მარაგებისა და სავაჭრო მოთხოვნების კონტროლს, რესურსების დროულად მოძიებას და ასევე, შემოგთავაზებთ სხვა რეკომენდაციებს პროცესების გასაუმჯობესებლად.

ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია და კონტროლების დანერგვა;

პროცესების ოპტიმიზაციის შედეგად კომპანიაში შემცირდება საქმის დუბლირება; უფრო სწრაფად და ეფექტურად მოხდება ამოცანების გადაწყვეტა; შემცირდება შეცდომების რისკი; გაიზრდება პროდუქტიულობა და ამაღლდება  შესრულებული საქმის ხარისხი; ანუ გაძლიერდება ბიზნესის ბაზა და მენეჯმენტს შესაძლებლობა მიეცემა  ყურადღება შიდა პროცესების მართვიდან ბიზნესის კეთებაზე გადართოს;

ფინანსური შედეგების ანალიზი;

როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენების მიზნით; კომპანიის შიდა ანალიზი გამოკვეთს კომპანიის სუსტ და ძლიერ მხარეებს და გაუმჯობესების საშუალებას მოგცემთ. გარე მომხმარებლებლის თვალით ჩატარებული ანალიზი დაგეხმარებათ ინვესტორებთან ურთიერთობაში – წინასწარ გეცოდინებათ რას დაინახავენ ისინი და მზად იქნებით თქვენი პოზიციის დასაცავად.

ფულადი სახსრების მენეჯმენტი, რისკების განსაზღვრა და მართვა;

მომავალი ფულადი ნაკადების სწორად დაგეგმარება და ძირითადი რისკების გამოვლენა დაგეხმარებათ როგორც მაღალი კრედიტუნარიანობის მიღწევაში, ასევე, მომგებიანი საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებაში.

საინვესტიციო და საკრედიტო გადაწყვეტილებების მიღება;

წარმატებული საინვესტიციო და საკრედიტო გადაწყვეტილებები ერთნაირად მნიშვნელოვანია ყველა ბიზნესისთვის მისი ღირებულებისა და მომგებიანობის ზრდის პროცესში. თქვენი ბიზნესის მახასიათებლებიდან გამომდინარე, დაგეხმარებით სწორად შეარჩიოთ კაპიტალური დანახარჯების დაფინანსების პირობები და სტრუქტურა.