მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგება

თანამედროვე სამყაროში მისაღები გადაწყვეტილებების რაოდენობა და ტემპი საგრძნობლად არის გაზრდილი. ამიტომ თუ სურვილი გაქვთ გარე მომხმარებლები (პოტენციური ინვესტორები და კრედიტორები) თქვენი კომპანიით დააინტერესოთ, აუცილებელია, რომ მათ გამართული ფინანსური ინფორმაცია წარუდგინოთ.

 

2014 წელს საქართველომ  და ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA), რაც წინგადადგმული ნაბიჯია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. პროცესის მხარდასაჭერად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2016 წელს მიიღო კანონმდებლობა, რომელმაც ქვეყნის ყველა კომპანიას დააკისრა ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

 

აქედან გამომდინარე, ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება სტანდარტების მიხედვით სავალდებულოა კანონმდებლობის მიხედვით და ასევე აუცილებელია კომპანიის გარე მომხმარებლებთან ეფექტური საქმიანი ურთიერთობისათვის.

 

Cresco Consulting დაგეხმარებათ ფინანსური ანგარიშგებების მომზადების ყველა ეტაპზე:

ფინანსური სააღრიცხვო სისტემის აწყობა;

გამართული სააღრიცხვო სისტემა შედგება ორი მთავარი ელემენტისგან:

 • საგადასახადო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში წარმოებული ბუღალტერია;
 • საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში აწყობილი რეპორტინგის სისტემა.

რეპორტინგის სისტემა საშუალებას მოგცემთ მაქსიმალურად ეფექტურად დაამუშაოთ ბუღალტერიაში არსებული ინფორმაცია   და მოამზადოთ მასზე დაფუძნებული ფინანსური ანგარიშგებები.

ერთხელ დალაგებული სქემა შესაძლებლობას მოგცემთ:

 • ნებისმიერ დროს მარტივად და სწრაფად მოამზადოთ ფინანსური ანგარიშგებები;
 • უმოკლეს დროში გადათვალოთ კომპანიის ძირითადი მაჩვენებლები;
 • მნიშვნელოვნად დაზოგოთ დრო და რესურსი;
 • მოამზადოთ პროგნოზები და ბიუჯეტები;
 • სწორად წარადგინოთ ფინანსური ინფორმაცია.

კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკისა და სისტემის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა

იმისათვის, რომ თქვენ მიერ მომზადებული ფინანსური მონაცემები მისაღები იყოს გარე მომხმარებლებისთვის, ისინი  შესაბამის სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდნენ.  ამისათვის კომპანიის შიგნით ხდება სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება და სისტემის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS) დანერგვა;

 • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS) დანერგვა;
 • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (IFRS for SME) დანერგვა;
 • მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დანერგვა;

პერიოდული ანგარიშგებების მომზადება კომპანიის შიდა და გარე მომხმარებლებისთვის;

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენა სავალდებულოა მინიმუმ წელიწადში ერთხელ. გარდა ამისა, ეს ინფორმაცია შეიძლება უფრო ხშირი პერიოდულობით იყოს საჭირო სხვა გარე მომხმარებლებისთვის, როგორებიც გახლავთ ბანკები და ინვესტორები.

Cresco Consulting გთავაზობთ თქვენი კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებების მომზადების სრულ სერვისს.

 • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS) მიხედვით;
 • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (IFRS for SME) მიხედვით;
 • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის მიხედვით;

სხვა ანგარიშგებების მომზადება;

მმართვლობის ანგარიშგების მომზადება;

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სდპ-ს, პირველი და მეორე ზომითი კატეგორიის კომპანიებისთვის სავალდებულო გახდა მმართველობის ანგარიშგების მომზადება. გარდა ამისა, ნებაყოფლობითია სხვა ზომითი კატეგორიის კომპანიებისთვის.

კონსულტაცია;

თუ გაქვთ რაიმე კითხვა, ან გსურთ რეკომენდაციის მიღება ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მოგვმართოთ და ჩაეწერთოთ კონსულტაციაზე.

ფინანსური ანალიზი;

ფინანსური ანალიზი შეიძლება ჩატარდეს განსხვავებული მიზნობრიობებით – როგორც გარე, ისე შიდა მომხმარებლებისთვის. აღნიშნული სერვისი დაგეხმარებათ თქვენი კომპანიის ძლიერი და სუსტი მხარეების აღმოჩენაში; დაგანახებთ თქვენს კომპანიას გარე ანალიტიკოსის თვალით და რეკომენდაციის სახით მიიღებთ იმ ქმედებებს, რომლებიც გააუმჯობესებდნენ თქვენს მდგომარეობას კონკრეტული მიზნის მისაღწევად.

აუდიტის პროცესის მხარდაჭერა;

აუდიტის პროცესი შესაძლოა დიდი წნეხი იყოს კომპანიისთვის. გარდა საბუთების მოთხოვნისა, აუდიტი ითხოვს დამატებით ინფორმაციას, ახსნა-განმარტებებსა და კომენტარებს. გარდა ამისა, აუდიტის დროს ხდება მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც არსებით გავლენას ახდენს თქვენი კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობასა და მომგებიანობაზე. სწორად განხორციელებული პოზიციონირება შესაძლოა გადამწყვეტი გახდეს მომავალში კომპანიის განვითარებისთვის. ჩვენ დაგეხმარებით გარე აუდიტორებთან ურთიერთობაში და დავიცავთ თქვენს ინტერესებს ყველა ეტაპზე.