ყოველთვიური რეპორტებისა და ანალიზის მომზადება

რეპორტებისა და ანალიზის მომზადება მოიცავს თქვენზე მორგებული ფორმატით კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლების დამუშავებას, მის ვიზუალიზაციას, კრიტიკული საკითხების გამოკვეთას და რეკომენდაციების გაცემას.

ეს საშუალებას მოგცემთ დააკვირდეთ თქვენი ბიზნესის განვითარებას, ყოველთვიურად აკონტროლოთ სერვისების/პროდუქტების ჭრილში მომგებიანობა, აღმოაჩინოთ პოტენციური რისკები და მიიღოთ ფინანსურ ანალიზზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები.

კომპანიის მომგებიანობის ანალიზი;

კომპანიის მომგებიანობის ანალიზი გულისხმობს სხვადსხვა ფინანსური კოეფიციენტების გათვალისწინებით კომპანიის მომგებიანობის შეფასებას, ინდუსტრიის ნორმებზე დადარებას და რეკომენდაციების გაცემას.

პროდუქტების/სერვისის მომგებიანობის ანალიზი;

პროდუქტების/სერვისების მომგებიანობის ანალიზი დაგეხმარებათ, მიიღოთ გადაწყვეტილებები სწორი პროდუქტების/სერვისების განვითარებასა ან  მათი ოპერაციებიდან ამოღებასთან დაკავშირებით.

ხარჯების ანალიტიკა;

ხარჯების ანალიტიკა დაგეხმარებათ კომპანიის ყოველთვიური დანახარჯების დეტალურ ანალიზსა და მათ კონტროლში. ჩატარდება სხვადასხვა დანახარჯების ეფექტურობის ანალიზი, შემოსავლებთან თანხვედრის ანალიზი და გაიცემა რეკომენდაციები მათი ოპტიმიზაციისათვის.

ჰორიზონტალური ანალიზი.

ჰორიზონტალური ანალიზი მოიცავს არსებული ფინანსური მონაცემების დადარებას წინა პერიოდებთან და სხვაობის ანალიზს, რაც დაგეხმარებათ კომპანიის ზრდის ტემპისა და მიმდინარე პროცესებში მნიშნვენლოვანი ტრენდების გამოკვეთაში.