აუდიტის პროცესის მხარდაჭერა

აუდიტი ერთგვარად მტკივნეულ პროცესად შეიძლება იქცეს კომპანიებისთვის, ვინაიდან ის უამრავ სირთულესთანაა დაკავშირებული. აუდიტის პროცესი მოითხოვს თანამშრომლების განსაკუთრებულ ჩართულობას, ამ დროს კი მათ აღარ რჩებათ რესურსი კომპანიის ძირითადი საქმიანობისთვის.  კომპანიები სწორედ აუდიტის პროცესის დროს დგებიან დამატებითი კადრის საჭიროების წინაში. მეორე მხრივ, დამატებითი კადრის აყვანა არაეფექტურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვინაიდან კადრის საჭიროება აუდიტის დასრულების შემდეგ აღარ დგას.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

საბუღალტრო გატარებების საფუძველზე ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS) მიხედვით;

საბუღალტრო გატარებების საფუძველზე ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (IFRS for SME) მიხედვით;

მმართველობითი ანგარიშგების მომზადება

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სდპ-ს, პირველი და მეორე ზომითი კატეგორიის კომპანიებისთვის სავალდებულოა მმართველობის ანგარიშგების მომზადება. ჩვენ გაგიწევთ რეკომენდაციას და დაგეხმარებით მმართველობითი ანგარიშგების მომზადების პროცესში.

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების მომზადება

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების მომზადება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS) მიხედვით.

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების მომზადება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (IFRS for SME) მიხედვით;

გარე აუდიტორთან კომუნიკაცია

როგორც წესი, საბუთებისა და დოკუმენტაციის გარდა, გარე აუდიტორი ითხოვს დამატებით ინფორმაციას, ახსნა-განმარტებებსა და კომენტარებს. ამასთან, აუდიტის პროცესის დროს ხდება მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც არსებით გავლენას ახდენს თქვენი კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობასა და მომგებიანობაზე. სწორად განხორციელებული პოზიციონირება შესაძლოა გადამწყვეტი გახდეს მომავალში კომპანიის განვითარებისთვის. ჩვენ დაგეხმარებით გარე აუდიტორებთან ურთიერთობაში და დავიცავთ თქვენს ინტერესებს ყველა ეტაპზე.

ფინანსური ანგარიშგებისა და განმარტებითი შენიშვნების ტექსტობრივი ნაწილის მომზადება

შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით, მოგიმზადებთ ფინანსური ანგარიშგებების ტექსტობრივ ნაწილისა და განმარტებით შენიშვნებს თქვენს მიერ მოწოდებული ფინანსური ინფორმაციის საფუძველზე.