ჩვენი სერვისები

Cresco Consulting

ფინანსური ანგარიშგება

 • ფინანსური სააღრიცხვო სისტემის აწყობა;
 • კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკისა და სისტემის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
 • პერიოდული ანგარიშგებების მომზადება კომპანიის შიდა და გარე მომხმარებლებისთვის;
 • მმართვლობის ანგარიშგების მომზადება;
 • ფინანსური ანალიზი;
 • აუდიტის პროცესის მხარდაჭერა;
 • კონსულტაცია;

ფინანსური მოდელირება, ბიუჯეტირება

 • ბიუჯეტირების პროცესის აწყობა;
 • პროგნოზების მომზადება;
 • ფინანსური მოდელირება;
 • პროდუქციის/ სერვისის მომგებიანობის ანალიზი;
 • ფაქტიობრივი და დაგეგმილი ფინანსური მონაცემების ანალიზი.

დაფინანსების მოძიებაში მხარდაჭერა

 • დაფინანსების სტრუქტურის შემუშავება;
 • ფინანსური მოდელის მომზადება;
 • ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეფასება და გადაკეთება;
 • საჭირო ფინანსური ინფორმაციის დამუშავება;
 • მოლაპარაკების წარმოებაში მხარდაჭერა.

ტრენინგები

 • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (IFRS);
 • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (IFRS for SME);
 • კორპორაციული ფინანსები;
 • ბიუჯეტირება;
 • მენეჯერული აღრიცხვა;

ფინანსების მართვა

 • ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია და კონტროლების დანერგვა;
 • ფინანსური შედეგების ანალიზი;
 • ფულადი სახსრების მენეჯმენტი;
 • ფინანსური რისკების განსაზღვრა და მართვა;
 • საინვესტიციო და საკრედიტო გადაწყვეტილებების მიღება;