ჩვენი სერვისები

Cresco Consulting

ფინანსური ანგარიშგება

 • ფინანსური სააღრიცხვო სისტემის აწყობა;
 • კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკისა და სისტემის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
 • პერიოდული ანგარიშგებების მომზადება კომპანიის შიდა და გარე მომხმარებლებისთვის;
 • მმართვლობის ანგარიშგების მომზადება;
 • ფინანსური ანალიზი;
 • აუდიტის პროცესის მხარდაჭერა;
 • კონსულტაცია;

ფინანსური მოდელირება, ბიუჯეტირება

 • ბიუჯეტირების პროცესის აწყობა;
 • პროგნოზების მომზადება;
 • ფინანსური მოდელირება;
 • პროდუქციის/ სერვისის მომგებიანობის ანალიზი;
 • ფაქტიობრივი და დაგეგმილი ფინანსური მონაცემების ანალიზი.

დაფინანსების მოძიებაში მხარდაჭერა

 • დაფინანსების სტრუქტურის შემუშავება;
 • ფინანსური მოდელის მომზადება;
 • ბიზნესგეგმის მომზადება, შეფასება და გადაკეთება;
 • საჭირო ფინანსური ინფორმაციის დამუშავება;
 • მოლაპარაკების წარმოებაში მხარდაჭერა.

ტრენინგები

 • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (IFRS);
 • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (IFRS for SME);
 • კორპორაციული ფინანსები;
 • ბიუჯეტირება;
 • მენეჯერული აღრიცხვა;

ფინანსების მართვა

 • ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია და კონტროლების დანერგვა;
 • ფინანსური შედეგების ანალიზი;
 • ფულადი სახსრების მენეჯმენტი;
 • ფინანსური რისკების განსაზღვრა და მართვა;
 • საინვესტიციო და საკრედიტო გადაწყვეტილებების მიღება;

ფინანსური დიაგნოსტიკა

 • მომგებიანობის ანალიზი
 • პროდუქტების/სექტორების მომგებიანობის ანალიზი
 • ხარჯების სტრუქტურის ანალიზი
 • დაფინანსების სტრუქტურის ანალიზი
 • ფინანსური კოეფიციენტების ანალიზი
 • ფულის მენეჯმენტის ეფექტურობის შეფასება
 • ბიუჯეტისა და ფაქტობრივი მონაცემების ანალიზი

ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია

 • ძირითადი საშუალებების ფაქტობრივი აღრიცხვა და უნიკალური კოდის მინიჭება;
 • ფაქტობრივი მონაცემების საბუღალტრო რეესტრთან დადარება;
 • გამოუყენებელი ძირითადი საშუალებების გამოვლენა;
 • დანაკლისისა და უსარგებლო აქტივის გამოვლენა მათი შემოდგომი ჩამოწერის მიზნით;
 • ინვენტარიზაციის დასკვნითი აქტის შედეგენა.

აუდიტის პროცესის მხარდაჭერა

 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება
 • მმართველობითი ანგარიშგების მომზადება
 • ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების მომზადება
 • გარე აუდიტორთან კომუნიკაცია
 • ფინანსური ანგარიშგებისა და განმარტებითი შენიშვნების ტექსტობრივი ნაწილის მომზადება